Přeskočit na obsah

Ubytovací řád

Ubytovací řád Apartmánů Samotišky

 1. Ubytováni mohou být pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
 2. Ubytování je možné po úhradě celé smluvené částky za pobyt na účet ubytovatele, nebo v hotovosti a složení vratné kauce nejpozději v den počátku pobytu (před předáním klíčů od apartmánu).
 3. Příjezd v den počátku pobytu je možný od 14:30 hod. , odjezd v poslední den pobytu nejpozději do 10.00.
 4. V den počátku pobytu musí být vyplněn předávací protokol. Při předání ubytování si host zkontroluje vybavení dle soupisu vybavení. Soupis vybavení se nachází v rámu na zdi v kuchyni. V případě, že by něco chybělo, napíše host nejpozději první den pobytu sms zprávou nebo telefonicky ubytovateli. 
 5. V celém domě je zakázáno se pohybovat ve venkovní obuvi. Prosíme, přezouvejte se do domácí obuvi nebo choďte bez bot.
 6. V celém domě platí přísný zákaz kouření.
 7. Používání dětské houpačky a dalšího vybavení na zahradě je pouze na vlastní zodpovědnost a na vlastní nebezpečí. Za děti si v plném rozsahu zodpovídají zákonní zástupci.
 8. Hosté zodpovídají za bezpečnost svoji, stejně tak bezpečnost svých nezletilých dětí v celém prostoru objektu i přilehlých částech domu.
 9. Hosté nesmí bez souhlasu přemisťovat zařízení,  provádět opravy a jiné instalace, přísně je zakázáno manipulovat s kotlem, bojlerem na teplou vodu, zasahovat do elektrické sítě.
 10. Do odpadu (umyvadlo, dřez, WC) je zakázáno vhazovat hygienické pomůcky, vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír a podobné – vše patří do košů a popelnic.
 11. Třiďte prosím odpad! Napravo od domu jsou kontejnery na smíšený odpad, plast a papír. Sklo můžete vyhodit v obecních kontejnerech cca 100m od domu, případně nechat v kuchyni u odpadkového koše, postaráme se o to.
 12. V případě způsobené škody, je tato uhrazena z kauce, v případě škody vyšší než vratná kauce,  je částka na základě písemné výzvy ubytovatele zaplacena hostem převodem na účet ubytovatele. Za škody na majetku či odcizení věcí hostů nenese ubytovatel odpovědnost.
 13. Zjištěné závady je nutné ihned hlásit ubytovateli. Host má povinnost po skončení pobytu předat apartmán i zahradu ve stavu, v jakém ji převzal. Jakoukoliv závadu, poškození nebo rozbití vybavení nebo samotného domu je host povinnen ihned hlásit sms zprávou nebo telefonicky ubytovateli, abychom mohli vzniklou situace co nejdříve vyřešit a do příjezdu dalších hostů napravit.
 14. Pobyt zvířat u nás není dovolen.
 15. V případě předčasného ukončení pobytu  ze strany hosta nebo kvůli porušení ubytovacího řádu se zaplacená částka za pobyt nevrací a nevzniká ani nárok na náhradní termín pobytu.
 16. Ubytovatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu objektu v průběhu pobytu.
 17. Při odchodu z nemovitosti – domu je host povinen překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, vypnutí elektrických spotřebičů, zavřít okna a zamykat vchodové dveře.
 18. Je vyžadováno respektování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00.
 19. Oslavy, třídní srazy, rozlučky se svobodu apod. Jsou u nás povoleny pouze po předchozí domluvě s poplatkem +50% k ceně ubytování a vratnou kaucí  6.000,-. V případě nepovolené akce, která narušuje klid v bezprostřední blízkosti domu nebo při neadekvátním chování hostů si vyhrazujeme právo pobyt okamžitě ukončit, bez nároku na vrácení peněz nebo náhradní termín pobytu.
 20. V zimních měsících je na hostovi, aby prováděl úklid sněhu, posyp soli u domu, stejně tak na parkovacích místech. Tato povinnost není závazek ubytovatele.
 21. Host je POVINNEN dodržovat tento ubytovací řád a převzetím klíčů od apartmánu s ním v plném rozsahu souhlasí.

Ubytovatel: ŠIMEK PROPERTIES s.r.o.
Palackého 621/1,
Olomouc, 779 00
IČ 14246961
Tel.: 00420 603 882 489, 00420 777 959 975
Odpovědná osoba: Milan Šimek, MBA


V apartmánu je bezdrátové připojení k internetu, v případě nefunkčnosti je chyba na straně poskytovatele, připojení k internetu tak z naší strany není garantováno.

Důležitá telefonní čísla:
HASIČI 150                ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155               POLICIE 158

Ochrana osobních údajů - GDPR

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
4)   telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)  .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav
– tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)
– tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě?

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona